Kosmetyki, które sprawią radość Mamie! ❤ Sprawdź koniecznie >>

REKLAMACJE

Jeśli w otrzymanym produkcie ujawni się wada, Konsument ma prawo do reklamacji.

Do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.  podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta i Konsumenta Przedsiębiorcy z tytułu niezgodności produktu z umową, określa Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Dostarczony produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodnie z umową pozostają w szczególności jego:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy, o którym Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może żądać jego naprawy lub wymiany produktu.

Sprzedawca może dokonać wymiany produktu, gdy Konsument lub Konsument Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy produktu, gdy Konsument lub Konsument Przedsiębiorca żąda wymiany produktu, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana produktu są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Konsumenta Przedsiębiorca. Koszty naprawy lub wymiany produktu, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

Konsument lub Konsument Przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy produkt na swój koszt.

Konsument lub Konsument Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.

Jeżeli produkt jest niezgodny z umową Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową,
 • Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową,
 • brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
 • brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej,
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o obniżeniu ceny.

Konsument lub Konsument Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@drirenaeris.com telefonicznie: +48 22 378 44 53 lub korespondencyjnie na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni. ProduktTowar niezgodny z umową należy odesłać na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy kwoty należne:

 • wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny
 • wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Konsument Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klauzula reklamacje

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.

Podanie Pani/Pana danych, w ewentualnie tym danych wrażliwych (dotyczących stanu zdrowia/stanu skóry) jest dobrowolne i jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, a ich niepodanie uniemożliwi jej rozpatrzenie. Podając dane osobowe, w tym ewentualnie dane wrażliwe, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie. Dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia reklamacji, zwane jako „prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora”.

W stosownych przypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia działania niepożądanego Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe mogą zostać przekazane Podmiotowi Przetwarzającemu, którym jest lekarz dermatolog współpracujący z Współadministratorem (Dr Irena Eris S.A.).

W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub dłuższy, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@drireaneris.com.

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI