REGULAMIN NEWSLETTERA

 

§1

 1. Niniejszy Regulamin Newslettera, zwanym dalej „Regulaminem”, określa szczegółowo zasady świadczenia przez Operatora Sklepu na rzecz Właściciela Sklepu, sklepu internetowego https://sklep.drirenaeris.com/usługi dostarczania treści reklamowych i promocyjnych drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Usługą Newsletter”) przez Operatora Sklepu a dotyczącego produktów oferowanych przez Właściciela Sklepu.
 2. Właścicielem Sklepu jest Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie(KRS: 0000051003) adres: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.
 3. Operatorem Sklepu jest COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812993, REGON: 384975497, NIP: 5272913585, nr telefonu +48 22 378 44 53, email: office@cosmeticslab.pl.
 4. Pojęcia pisane z dużych liter w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im jak poniżej:
  1. Klient– oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność do czynności prawnych, która uzupełniła Formularz i na rzecz której świadczona jest Usługa Newslleter przez Operatora Sklepu,
  2. Sklep – oznacza sklep internetowyprowadzony pod domeną https://sklep.drirenaeris.com/ za pośrednictwem którego możliwe jest zamówienie towarów oferowanych przez Właściciela Sklepu,
  3. Usługa Newsletter – oznacza usługę oferowaną przez Operatora Sklepu, szczegółowo opisana w § 2 ust. 1 Regulaminu,
  4. Regulamin –oznacza niniejszy regulamin świadczenia Usługi Newslettera,
  5. Operator Sklepu – oznacza podmiot wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu,
  6. Właściciel Sklepu - oznacza podmiot wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Sklepu na podany przez Klienta poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące towarów (w tym promocji) oferowanych w Sklepie, a wytwarzanych przez Właściciela Sklepu.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter, które to zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza Newslleter dostępnego na stronie Sklepu i zaakceptowanie przez Kienta warunków Polityki Prywatności i niniejszego Regulaminu oraz zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO, jak również kliknięcie przycisku strzałki.
 3. Klient poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter z Operatorem Sklepu, przekazuje swój adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu otrzymywania od Operatora Sklepu wiadomości reklamowych i promocyjnych dotyczących towarów oferowanych w Sklepie, a wytwarzanych przez Właściciela Sklepu.
 4. W celu korzystania przez Klienta z Usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Jednocześnie wskazać należy, iż korzystanie z Usługi Newsletter nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych, z wyłączeniem posiadania systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej lub standardowej aplikacji bądź systemu do obsługi poczty e-mail.
 5. Operator Sklepu w wykonaniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter zawartej z Klientem będzie przesyłał Klientowi, w dowolnie przez siebie wybranym czasie i z dowolnie wybraną przez siebie częstotliwością na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, wskazanej w formularzu, wiadomości reklamowych i promocyjnych dotyczących towarów oferowanych w Sklepie, a wytwarzanych przez Właściciela Sklepu. Operator Sklepu zastrzega przy tym, iż wysyłka wiadomości reklamowych i promocyjnych będzie odbywała się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§3

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatnai świadczona jest przez cały okres trwania umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 2. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która spełni wymogi zawarcia umowy określone w § 2 ust. 2 Regulaminu. Spełnienie wymagań określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu i kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail Klienta do Operatora Sklepu oraz uruchomienie świadczenia przez Operatora Sklepu Usługi Newsletter.
 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Sklepu lub Właściciela Sklepu stanowić może naruszenie prawa. Za naruszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność.

§4

 1. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Operator Sklepu ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Klient wypowiada umowę o korzystanie z Usługi Newsletter poprzez przesłanie do Operatora Sklepu na adres e-mailcontact@cosmeticslab.pl lub pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu, oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy lub klikając na link z rezygnacją znajdujący się w stopce każdego z przesłanych wiadomości.
 5. Operator Sklepu może wypowiada umowę o korzystanie z Usługi Newsletter poprzez przesłanie do Klienta na adres e-mail przez niego podany oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy.
 6. Operator Sklepu może zawiesić świadczenie Usługi Newslettera po uprzednim poinformowaniu Klienta na podany przez niego adres e-mail.
 7. Operator Sklepu ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta, po jego uprzednim zweryfikowaniu adresu e-mail.
 8. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zmienioną Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianieniektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Usługi Newsletter w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e-mail: sklep@drirenaeris.com telefonicznie: +48 22 378 44 53 lub korespondencyjnie na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oświadczenia na piśmie. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Operator Sklepu potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną. 
 9. W razie odstąpienia od umowy, umowa o korzystanie z Usługi Newsletter jest uważana za niezawartą, a Klient będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 

§5

 1. Operator Sklepu i Właściciel Sklepu są Współadministratorami danych osobowych Klientów przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie zgody Klienta wyrażonej poprzez wskazanie w formularzu adresu poczty elektronicznej do realizowania Usługi Newsletter oraz wykonanie czynności określonych w § 2 ust 2 Regulaminu.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Sklepu i Właściciela Sklepu zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi Newsletter.
 4. Podanie danych przez Klienta jest warunkiem świadczenie Usługi Newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jego wysyłkę.
 5. Dane osobowe Klienta przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie Usługi Newsletter rozumianej jako wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 6. Operator Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Klientów są chronione przez Operatora Sklepu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.
 9. W sprawach z zakresu przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie a związanych ze świadczeniem Usługi Newsletter stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stroniehttps://sklep.drirenaeris.com/polityka-prywatnosci.
 10. Jednocześnie Współadministratorzy wskazują, iż we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com

§6

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Operatora Sklepu Usługi Newsletter należy składać na adres mailowycontact@cosmeticslab.pl, pocztą bezpośrednio na adres Operatora Sklepu wskazany w § 1 Regulaminu lub za pośrednictwem infolinii - nr telefonu +48 22 378 44 53.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§7

 1. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Operator Sklepu poinformuje Klientów przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Klientów, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi Newslettera.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresemhttps://sklep.drirenaeris.com/regulamin-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 
 4. Prawem właściwym dla Regulaminu i zawieranej na jej podstawie umowy o korzystanie z Usługi Newslettera jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia - 12.01.2023 roku.