Regulamin Programu Lojalnościowego
Dr Irena Eris

I DEFINICJE

 1. Wydawca - COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000812993, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, (pięć tysięcy złotych) wniesiony w całości, REGON: 384975497, NIP: 5272913585.
 2. Program lojalnościowy - program rabatowy prowadzony przez Wydawcę w Sklepie internetowym, przeznaczony dla użytkowników Sklepu internetowego.
 3. Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem marką www.sklep.drirenaeris.com.
 4. Punkt - jednostka punktowa w Programie Lojalnościowym, wymienialna na rabat 1 PLN w Sklepie Internetowym podczas składania zamówienia.
 5. Uczestnik - osoba, która wyraziła zgodę na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym, posiadająca konto w Sklepie internetowym.
 6. Współadministratorzy danych osobowych – Wydawca (COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000812993, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, (pięć tysięcy złotych) wniesiony w całości, REGON: 384975497, NIP: 5272913585) oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000051003, kapitał zakładowy 35 556 400,00 PLN, (trzydzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) wniesiony w całości, Regon 012186410, NIP 1230288525 jako podmiot będący właścicielem oprogramowania i systemu, w ramach którego funkcjonuje Sklep internetowy.
 7. Produkty – wszystkie produkty marki Dr Irena Eris oraz Dr Irena Eris Clinic Way oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym, z wykluczeniem kosmetyków Prosystem Home Care oraz voucherów podarunkowych.

II WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestniczenia w Programie Lojalnościowym.
 2. Program Lojalnościowy prowadzony jest wyłącznie pod adresem www.sklep.drirenaeris.com (dalej jako: „Strona internetowa”).

III ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Program Lojalnościowy prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne dla każdego Uczestnika.
 3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym wymaga:
  1. Posiadania zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym (dalej jako: „Konto”);
  2. Wyrażenia zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody przy procedurze rejestrowania Konta albo (dla Uczestników posiadających już Konto) poprzez naciśnięcie panelu „Dołączam” w zakładce KLUB MARKI DR IRENA ERIS.
 4. Uczestnik może bez podawania przyczyny, w każdym momencie wyrazić wolę rezygnacji
  z udziału w Programie Lojalnościowym poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres
  e-mail: sklep@drirenaeris.com.
 5. Uczestnik zakłada Konto w Sklepie Internetowym poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” w zakładce „Strefa Klienta – Twoje konto użytkownika” znajdującej się na dole Strony internetowej oraz wypełnienie formularza rejestracji. Szczegółowe zasady zakładania Konta określone są Regulaminie Sklepu internetowego znajdującym się na Stronie internetowej w zakładce „Strefa Klienta – Regulamin”.

IV ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Pierwsze wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym automatycznie generuje każdemu Uczestnikowi 10 Punktów.
 2. Uczestnicy zbierają Punkty poprzez zakupy w Sklepie Internetowym według zasady – każde 10 (słownie: dziesięć) PLN wydane na Produkty w Sklepie Internetowym generuje 1 (słownie: jeden) Punkt dla Uczestnika.
 3. Aby otrzymać Punkty, Uczestnik musi być zalogowany na swoim Koncie, z którego przystąpił on do Programu Lojalnościowego. Punkty generowane są automatycznie po zakupie i są widoczne w panelu „Twoje konto użytkownika” na Stronie internetowej. Uczestnicy niezalogowani na Koncie, z którego przystąpili do Programu Lojalnościowego, w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym nie otrzymają Punktów.
 4. Z programu lojalnościowego wyłączone są kosmetyki Prosystem Home Care (PHC) oraz vouchery podarunkowe. Za zakup tych produktów punkty nie są naliczane.

V ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTÓW

 1. Możliwość wymiany Punktów na rabat zakupowy (dalej jako: „Rabat”) przysługuje każdemu Uczestnikowi po zaznaczeniu odpowiedniej zgody w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Uczestnicy podczas składania zamówienia mogą wymienić wszystkie swoje Punkty według zasady – 1 Punkt generuje 1 PLN Rabatu dla Uczestnika, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 5 oraz z zastrzeżeniem ust. 4. W tym celu Uczestnicy muszą zaznaczyć odpowiedni panel wyrażający zgodę Uczestnika na wymianę posiadanych przez niego Punktów na Rabat.
 3. Rabat opisany w ust. 2 naliczany jest również dla Produktów objętych promocją w momencie składania zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 5.
 4. Wymiana Punktów na Rabat podczas składania zamówienia nie obowiązuje jeżeli Uczestnik posiada aktywny voucher.
 5. Uczestnikowi przysługuje maksymalny rabat w wysokości 50 % wartości ceny produktu.
 6. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w zamian za uzbierane Punkty, ilość Punktów jaka zostanie odjęta z Konta Uczestnika odpowiadać będzie ilości posiadanych  Punktów w wymiarze maksymalnym jednak nie więcej niż do uzyskania Rabatu w wysokości 50 %.
 7. Punktów nie można zrealizować przy zakupie voucherów podarunkowych i kosmetyków Prosystem Home Care (PHC).

VI WAŻNOŚĆ PUNKTÓW

 1. Każdy Punkt zebrany przez Uczestnika ważny jest przez 365 dni od momentu jego uzyskania przez Uczestnika. 
 2. Po upływie okresu opisanego w ust. 1, Uczestnik traci  Punkty, których ważność wygasła (które uzyskane zostały przez Uczestnika wcześniej niż 365 dni) bez możliwości późniejszego ich wykorzystania oraz wymiany na środki pieniężne lub inne przedmioty.
 3. Punkty zebrane przez Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę, vouchery zakupowe lub jakiekolwiek inne formy rekompensaty.
 4. Punkty zebrane przez Uczestnika nie mogą być przeniesione na innych Uczestników.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe Współadministratorom celem realizacji uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. W związku z powyższym dochodzi do przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Wydawcę oraz Dr Irena Eris S.A., którzy stają się Współadministratorem udostępnionych przez Uczestnika danych osobowych.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Wydawca zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuje, że:
  1. Współadministratorami danych osobowych Uczestnika jest COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000812993, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, (pięć tysięcy złotych) wniesiony w całości, REGON: 384975497, NIP: 5272913585, adres e-mail: contact@cosmeticslab.pl oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000051003, kapitał zakładowy 35 556 400,00 PLN, (trzydzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) wniesiony w całości, Regon 012186410, NIP 1230288525, adres e-mail: serwis@DrIrenaEris.com jako właściciel oprogramowania, na którym funkcjonuje Sklep internetowy.
  2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne i jest warunkiem udziału w Programie Lojalnościowym, a ich niepodanie uniemożliwia udział Uczestnika w Programie Lojalnościowym.
  3. Dane podane przez Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Programie Lojalnościowym na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Programie lojalnościowym a także w celu sporządzania zestawień i analiz zachowań Uczestników odwiedzających Sklep internetowy na podstawie Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 
  4. Dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
  5. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym profilowania), wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Uczestników. Profilowanie danych osobowych przez Współadminstratorów polega na przetwarzaniu danych Uczestników w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Uczestniku, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań. 
  8. Każdy Uczestnik może kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik poprzez dołączenie do Programu Lojalnościowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na Stronie Internetowej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia - 15.11.2022 r.